Kuhmon Työvire ry SÄÄNNÖT

 1. Nimi ja kotipaikka
  Yhdistyksen nimi on Kuhmon Työvire ry, jäljempänä yhdistys, ja kotipaikka Kuhmo.
 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
  Yhdistyksen tarkoitus on toimia työttömyyden vähentämiseksi ja poistamiseksi, kansalaisten toimeentulon parantamiseksi sekä henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kohottamiseksi. Tavoitteena on myös edistää yrittämisen ja työllistymisen yleisiä edellytyksiä.Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys
  – harjoittaa työllisyyden hoitoon sekä alueen kehittämiseen liittyvää kansallista ja kansainvälistä kokeilu- ja hanketoimintaa.
  – harjoittaa kuhmolaisille työttömille ja osatyökykyisille tarkoitettua työpajatoimintaa
  – harjoittaa neuvontaa sekä tutkimus-, tiedotus-, koulutus- ja julkaisutoimintaa
  – järjestää informaatio-, ohjaus- ja koulutustilaisuuksia
  – luo kuhmolaisille työttömille kontakteja työnantajiin ja edistää työttömien työelämävalmiuksia
  Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

  – harjoittaa ruokala-, kirpputori- ja kierrätysliikettä sekä muuta yhdistyksen tarkoitukseen sopivaa toimintaa
  – toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä järjestää huvitilaisuuksia
  – omistaa ja vuokrata toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä
  – ottaa vastaan testamentteja, lahjoituksia ja rahallista tukea
 3. Jäsenet
  Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voi liittyä täysvaltainen ja oikeustoimikelpoinen luonnollinen tai oikeushenkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä oikeustoimikelpoinen yhteisö tai yksityinen henkilö. Yhdistyksen kuntajäseneksi voi liittyä kunta, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenten hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.
 4. Jäsenten erottaminen ja erottaminen
  Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.Hallitus voi erottaa jäsenen, jos jäsen on jättänyt erääntynee jäsenmaksun maksamatta tai muutoin jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
 5. Liittymis- ja jäsenmaksut
  Varsinaisilta jäseniltä ja kuntajäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun sekä kannatusjäseniltä perittävän kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.
 6. Hallitus
  Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut viidestä (5) seitsemään (7) jäsentä. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa toiminnanohjaajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä, puheenjohtaja ja/tai varapuheenjohtaja mukaan lukien ovat läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
 7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
  Yhdistyksen nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan puheenjohtaja tai toiminnanohjaaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.
 8. Tilikausi ja tilintarkastaus
  Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
 9. Yhdistyksen kokoukset
  Yhdistyksen vuosikokous pidetään kaksi kertaa vuodessa hallituksen määräämänä aikana, kevätkokous maalis-toukokuussa ja syyskokous loka-joulukuussa.Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.Yhdistyksen kokouksessa on kuntajäsenillä yksi (1) ääntä ja jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi (1) ääni. Kannatusjäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Kannatusjäsenenä olevan yhteisön puolesta puheoikeus on kokouksessa yhdellä sen valtuuttamalla henkilöllä.Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
 10. Kokousten koollekutsuminen
  Hallituksen on kutsuttava kokoukset koolle viimeistään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä tai sähköpostikutsulla tai ilmoituksella paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.
 11. Kevätkokous
  Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  2. todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus
  3. hyväksytään kokouksen esityslista
  4. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastus- /toiminnantarkastuskertomus
  5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  6. valitaan kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja heille varajäsenet tai tilintarkastusyhteisö
  7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiatMikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevätkokouksessa käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään 30 päivää ennen kevätkokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
 12. Syyskokous
  Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  2. todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus
  3. hyväksytään kokouksen esityslista
  4. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus erikseen varsinaisten jäsenten osalta ja erikseen kuntajäsenten osalta sekä kannatusjäsenmaksun suuruus
  5. valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet
  6. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut muut asiat
 13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
  Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.
 14. Omaisuuden myyminen, vaihtaminen tai kiinnittäminen
  Hallitus päättää yhdistyksen omaisuuden myynnistä, vaihtamisesta tai kiinnittämisestä.
Siirry sivun alkuun